Nabídka bytů Aktuality

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA BYT Z MAJETKU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Lidická 5, 370 01 České Budějovice
                                                               Rada města České Budějovice

v y h l a š u j e

v ý b ě r o v é   ř í z e n í   na  uzavření  nájemní smlouvy na přenechání bytu do nájmu, na základě usnesení rady města č. 535/2020 ze dne 4. 5. 2020

Předmět výběrového řízení:

přenechání bytu č. 37 o velikosti 0+1 (26,68 m2) započítatelná plocha 25,64 m2  do nájmu vdomě  

Lidická tř. 5, 370 01 České Budějovice.

Prohlídky bytu se uskuteční na místě ve dnech:    30. 7. 2020 od 14.00 do 14.30 hod.

                                                                                   6. 8. 2020 od 14.00 do 14.30 hod.

Výběrového řízení se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let, které splňují podmínky „Pravidel pro přenechání bytu do nájmu“ (víc jak 6 měsíců trvalý pracovní poměr, nebo trvalé bydliště vČeských Budějovicích) a nájemci bytu ve vlastnictví města, který vrátí městu vpřípadě, že uspějí vtomto výběrovém řízení.

Kritéria výběru:

- nejvyšší nabídka výše nájemného za 1měsíc včetně vybavení bytu

- uvolnění bytu ve vlastnictví města + nabídka výše nájemného za 1 měsíc včetně vybavení bytu

- sociální a zdravotní podmínky žadatele

- počet osob

- zaměstnání, plný invalidní či starobní důchod + příjem + čestné prohlášení, že žadatel není vinsolvenčním řízení nebo není u něj nařízena exekuce.

Budoucí nájemce složí jistotu ve výši trojnásobku vysoutěženého nájemného. Měsíční nabídka nájemného nebude zahrnovat částky za služby spojené sužíváním bytu (tj. voda, teplo, plyn, úklid společných prostor aj.). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku takto (6+6 měsíců smožností opětovného prodloužení) a prodlužována spodmínkami stanovenými nájemní smlouvou a dle Pravidel. Minimální výše nájmu je 142,20 Kč/m2/měsíc.

Účastník (rodina žadatele) může podat pouze jednu přihlášku.

 

Místo a způsob podání přihlášek

Přihlášku lze podat pouze prostřednictvím pošty na předepsaném formuláři. Nabídka výše nájmu za 1 měsíc včetně vybavení bytu bude zalepena ve zvláštní obálce, zřetelně označené heslem
„Lidická tř. 5/37“.

Kpřihlášce je nadále zapotřebí doložit:

  • prohlášení o počtu osob (příbuzenský vztah a data narození), které budou předmětný byt užívat
  • potvrzení o zaměstnání + příjem
  • pokud je žadatel držitelem průkazu ZTP, ZTP/P – doložit fotokopii

Formuláře jsou kdispozici na bytovém oddělení společnosti SprávA domů s.r.o., Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice, kde je také možno získat informace na tel. č. 387784 113, p. Syrovátková a na webových stránkách www.sdcb.cz

T e r m í n pro podání přihlášek (rozhodující je podací razítko pošty):

Výběrové řízení začíná dnem 27.7.2020  poslední den pro podání přihlášky je 17.8.2020.

Adresa pro doručení poštou: Správa domů s.r.o., Čéčova 2248/44, PSČ 370 04 České Budějovice.

Přihlášky, které nebudou podány na předepsaném formuláři nebo nebudou obsahovat požadované náležitosti mohou být zvýběrového řízení   vy ř a ze n y   !!!

Nejpozději do 30 dnů po schválení seznamu účastníků výběrového řízení radou města, bude vybraný budoucí nájemce pozván kseznámení sdalším postupem. Vyhlašovatel - Rada města České Budějovice - si vyhrazuje právo odmítnout nabídku nebo soutěž zrušit.

Vyvěšeno dne: 27. 7. 2020

SPRÁVA DOMŮ s.r.o. Č. Budějovice

                                                                                              Mgr. Petr Šindelář jednatel společnosti

MŮŽETE SE NA NÁS SPOLEHNOUT

a přenechat Vaše starosti nám.  Zajistíme pro Vás vše potřebné při správě Vašich nemovitostí i  mnoho dalších činností  ....... 

  • Profesionální služby

  • 20+ let zkušeností

  • 10000+
    nemovitostí

Potřebujete s něčím poradit?

Ozvěte se nám