Nabídka bytů Aktuality

STATUTÁRNÍ MĚSTO České Budějovice

Rudolfovská 352/154, 370 01 České Budějovice

                                  S T A T U T Á R N Í   M Ě ST O   České Budějovice

zveřejňuje

prostřednictvím spol. SPRÁVA DOMŮ s.r.o. domů s.r.o. a vsouladu sust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění platných změn a doplňků

 

 z á m ě r   p r o n á j m u

prostoru sloužícího podnikání

 

ulice a č. or.:                 Rudolfovská 352/154, 370 01 České Budějovice

                                    konkrétně se jedná o prostor nacházející se ve II. nadzemním podlažíbudovy č. p. 352 se vchodem přístupným ze dvora, budova je součástí parcely č. 1430/1, zastavěná plocha a nádvoří, vkatastrálním území obce České Budějovice 4, zapsána na LV
č. 10001 pro obec České Budějovice

 

plocha celkem:             provozní prostor se zázemím – celkem 55,30 m2

 

Podmínky:                    Prostor sloužící podnikání lze pronajmout na dobu určitou minimálně na 2 roky smožností prodloužení nájmu za roční nájemné dle výše nabídky svalorizační doložkou a možností prodloužení. Budoucí nájemce před uzavřením nájemní smlouvy složí jistotu ve výši tří měsíčních nájmů.

Adresa pro podání přihlášky:

SprávA domů s.r.o., Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice. Písemné přihlášky do výběrového řízení se předkládají osobně do sekretariátu spol. SprávA domů s.r.o. v termínu do 29. 9. 2017 do 10,00 hodin, vzalepené obálce, označené heslem „Rudolfovská tř. 154 – výběrové řízení“. Na zadní straně obálky bude uvedena adresa žadatele.

Po vyhodnocení došlých a zaevidovaných nabídek se předloží materiál do jednání rady města, která rozhodne o právu nájmu.

Přihláška musí obsahovat:

  • podnikatelský záměr
  • reference žadatele
  • nabídnutou výši nájmu
  • živnostenské oprávnění, výpis zobchodního rejstříku
  • potvrzení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu České Budějovice

Případnou návštěvu nebo informace na SPRÁVĚ DOMŮ s.r.o. čís. tel. 387784 135,
602167 683, p. Holzepl.

Toto oznámení bude zveřejněno do termínu podání přihlášek na úřední desce magistrátu města a internetových stránkách města www.c-budejovice.cz a na internetových stránkách spol. SPRÁVA DOMŮ s.r.o., www.sdcb.cz

Rada města České Budějovice si vyhrazuje právo zrušení této soutěže.

VČ. Budějovicích dne 13. 9. 2017                                       Mgr. Petr Šindelář

                                                                                              jednatel společnosti

MŮŽETE SE NA NÁS SPOLEHNOUT

a přenechat Vaše starosti nám.  Zajistíme pro Vás vše potřebné při správě Vašich nemovitostí i  mnoho dalších činností  ....... 

  • Profesionální služby

  • 20+ let zkušeností

  • 10000+
    nemovitostí

Potřebujete s něčím poradit?

Ozvěte se nám